обществен съвет-2   профил на купувача--2

2om0

В далечната 1887 г. е открито първото българско училище в селото. В него се обучават ученици от първо до четвърто отделение. Училището е частно и се управлява от училищно настоятелство. Първи учители са поп Ангел от Калипетрово, Въльо от Алфатар, Митиков от Силистра.

Около 1889 училището се премества в друга къща – по голяма с по-добри условия… Учители са Георги Драганов от Алеково, Христо Костов, Милка Радева, Мария и Тодор Карагеоргиеви, баба Димка. Тя е първата местна учителка.

 селяните събират достатъчно средства за изграждане на църква и училище. В 1907 г. училищната сграда е вече готова. Обучението вече е държавно, а началното образование е задължително. По времето на румънската окупация /1913-1940/ обучението почти замира, защото се води на румънски език и децата не посещават училище.

От 1941 г. е възстановено обучението на български език от първи до пети клас. Отново има остра необходимост от класни стаи. Иширковци отново започват дарителска акция за построяването на нова сграда. През 1956 г. е открито новото училище. След 7-8 години е достроено южно крило с още класни стаи и физкултурен салон.

От 1970 г. са закрити прогимназиите в селата Смилец и Йорданово и техните ученици се обучават в с. Проф. Иширково. От 1992 в училището се обучават всички ученици от първи до осми клас на селата – Проф. Иширково, Смилец и Сърпово, а от 2000 г. и от с. Йорданово. Училището става средищно – единственото в община Силистра.

През 1984 г. започва разширение на училищната сграда, което завършва през 1989 г. Това е днешната училищна сграда.

Училището днес разполага с:

  •  модерно обзаведен компютърен кабинет, мултимедиен кабинет с пиано, кабинети по езиците, физика, химия и история; голям и малък физкултурен салон;  библиотека с 1500 тома художествена и научна литература; музейна сбирка с историята на училището;
  • административни стаи – дирекция, учителска стая, счетоводство, стая за отдих на персонала, медицински кабинет; работилници, 2 автобуса, столова на разливни начала.
  • През учебната 2016-2017 г. в училището се обучават 147 ученика от селата Проф. Иширково, Йорданово, Смилец, Казимир. Всички ученици са на целодневна организация на учебния процес.
  • Персонала в училището е: Директор – 1, зам.-директор – 1, гл. учител – 1, ст. учители – 7, учители – 3, ст. учители ЦОУД – 3, учители ЦОУД – 5, гл. счетоводител – 1, огняр-поддръжка – 1, шофьори -2, хигиенисти – 3