обществен съвет-2   профил на купувача--2

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
С. ПРОФ. ИШИРКОВО, ОБЩ. СИЛИСТРА
ул. „Г. Димитров“ №2, тел. 0879456639, e-mail ou7572@mail.bg

 

СПИСЪК НА ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ

№ по ред Име, презиме, фамилия длъжност местожителство
1 Галина Дамянова Вълкова Директор гр. Силистра
2 Тодорка Балушева Славова зам-директор с. Професор Иширково, общ. Силистра
3 Ивена Димитрова Нейкова главен учител общообразователен предмет. с. Проф. Иширково, общ. Силистра
4 Николинка Захариева Янакиева старши учител общообразователен предмет в прогимназиален етап гр. Силистра
5 Ирина Панайотова Жечева старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап гр. Силистра
6 Ивелина Иванова Христова учител общообразователен предмет в прогимназиален етап с.Професор Иширково общ.Силистра
7 Анета Димитрова Колева старши учител
ФВС прогимназиален етап гр. Силистра
8 Красимира Иванова Никова старши учител начален етап на основното образование (І-ІV клас) с. Професор Иширково, общ. Силистра
9 Ивелина Георгиева Дечева учител начален етап на основното образование І-ІV кл. гр.Силистра
10 Гюнел Ибрям Алит учител начален етап на основното образование І-ІV кл с. Професор Иширково общ. Силистра
11 Пламена Йорданова Йосифова старши учител начален етап на основното образование (І-ІV клас)
с. Професор Иширково общ. Силистра
12 Марина Стоянова Димитрова учител чужд език прогимназиален етап гр.Силистра
13 Живко Иванов Йовков старши учител ЦОУД начален етап с. Професор Иширково общ. Силистра
14 Ергюл Исмаил Ереджеб учител ЦОУД начален етап с. Проф. Иширково, общ. Силистра
15 Виолета Енчева Илиева старши учител ЦОУД начален етап гр. Силистра
16 Душка Станчева Стефанова учител ЦОУД начален етап възпитател гр. Силистра
17 Даниела Хотинова Червенкова старши учител ЦОУД прогимназиален етап гр. Силистра
18 Татяна Стефанова Георгиева старши учител ЦОУД прогимназиален етап гр. Силистра
19 Пламен Йорданов Йорданов учител ЦОУД прогимназиален етап гр. Силистра
20 Гюрджан Мехмед Хамди учител ЦОУД прогимназиален етап гр.Силистра
21 Йорданка Димитрова Иванова гл. счетоводител с. Проф. Иширково, общ. Силистра
22 Георги Василев Йосифов огняр-поддръжка с. Проф. Иширково, общ. Силистра
23 Михал Йорданов Йорданов шофьор с. Смилец, общ. Силистра
24 Иван Павлов Илиев шофьор с. Проф. Иширково, общ. Силистра
25 Юлкия Кабил Ахмед хигиенист с. Проф. Иширково, общ. Силистра
26 Маринка Йорданова Балушева хигиенист с. Проф. Иширково, общ. Силистра
27 Виолета Иванова Петрова хигиенист с. Проф. Иширково, общ. Силистра