обществен съвет-2   профил на купувача--2

  1. Проект BG051PO001-3.1.06  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ – от 01.01.2012 г. до 01.10.2014 г.
  2. Проект 051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ – начало 01.10.2012 г. до 01.10.2014 г.
  3. Проект BG051PO001-4.1.05/0033 „“Пътуване“ към знанието“ – от 01.10.2012 г. до 01.08.2013 г.
  4. Проект към ЦМЕДТ „Амалипе“ за отпадането на учениците от училище – от 2009 г. и продължава.
  5. Проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“ -ноември 2016 година   >>ВИЖ ПОВЕЧЕ<<

  6. Проект „Нов шанс за успех”  BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – март 2017 година